Tình hình kinh tế - xã hội 4 tháng

30/04/2024, 08:33

Trong 4 tháng đầu năm 2024 tình hình kinh tế - xã hội khởi sắc trên nhiều lĩnh vực: chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng 6,0%; thu ngân sách nhà nước đạt trên 43%; gần 53 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới...