Vướng mắc về việc lập quy chế chi tiêu nội bộ tại đơn vị sự nghiệp công lập

20/02/2023, 10:09
báo nói -

TCDN - Bộ Tài Chính giải đáp vướng mắc về việc lập quy chế chi tiêu nội bộ tại đơn vị sự nghiệp công lập.

Hỏi: Tôi làm kế toán tại đơn vị sự nghiệp, thuộc loại hình đơn vị sự nghiệp tự chủ một phần thi thường xuyên. Hiện tại Thông tư 56/2022/TT-BTC ra đời, có hướng dẫn về việc lập quy chế chi tiêu nội bộ. Trong đó tại điểm b, khoản 4, mục C có quy định "b) Đối với các nội dung chi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định, căn cứ tình hình thực tế, đơn vị xây dựng mức chi cho phù hợp từ nguồn tài chính của đơn vị và quy định trong quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị.

Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp công phải chịu trách nhiệm về quyết định của mình." Mặc khác tại Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 quy định về chi phí không được trừ như sau: “Điều 4. Sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 119/2014/TT-BTC và Điều 1 Thông tư số 151/2014/TT-BTC) như sau: Điều 6. Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế 2.7.

Phần chi trang phục bằng hiện vật cho người lao động không có hóa đơn, chứng từ. Phần chi trang phục bằng tiền cho người lao động vượt quá 05 (năm) triệu đồng/người/năm. Trường hợp doanh nghiệp có chi trang phục cả bằng tiền và hiện vật cho người lao động để được tính vào chi phí được trừ thì mức chi tối đa đối với chi bằng tiền không vượt quá 05 (năm) triệu đồng/người/năm, bằng hiện vật phải có hóa đơn, chứng từ. Đối với những ngành kinh doanh có tính chất đặc thù thì chi phí này được thực hiện theo quy định cụ thể của Bộ Tài chính.”

Như vậy, trong quy chế chi tiêu nội bộ của Đơn vị tôi có quy định về mức chi trang phục cho viên chức và người lao động một năm không quá 3 triệu đồng có phù hợp với quy định hiện nay không? Mong quý cơ quan giải đáp giúp để tôi có căn cứ thực hiện đúng theo quy định hiện hành và không phải bị sai sót về sau trong quá trình thanh toán. Trân trọng cảm ơn!

Trả lời:

- Điểm a khoản 2, khoản 3 Điều 11 Thông tư số 56/2022/TT-BTC ngày 16/9/2022 của Bộ Tài chính quy định xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ:

“Điều 11. Xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ

2. Nội dung quy chế chi tiêu nội bộ bao gồm các quy định về chế độ, tiêu chuẩn, định mức, mức chi thống nhất trong đơn vị, đảm bảo phù hợp với chế độ chi tiêu tài chính hiện hành của đơn vị sự nghiệp công và nguồn tài chính của đơn vị, trong đó:

a) Đối với những nội dung chi, mức chi cần thiết cho hoạt động của đơn vị nhưng chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định, căn cứ tình hình thực tế và nguồn tài chính, đơn vị xây dựng mức chi cho từng nhiệm vụ, nội dung công việc cho phù hợp và quy định trong quy chế chi tiêu nội bộ;

3. Quy chế chi tiêu nội bộ cần được tổ chức thảo luận rộng rãi, dân chủ, công khai trong đơn vị và có ý kiến thống nhất của tổ chức công đoàn; báo cáo cơ quản quản lý cấp trên trước khi ban hành;

…”

- Điểm b khoản 1 Điều 2 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính quy định:

“1. Người nộp thuế thu nhập doanh nghiệp là tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thu nhập chịu thuế (sau đây gọi là doanh nghiệp), bao gồm:

b) Đơn vị sự nghiệp công lập, ngoài công lập có sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thu nhập chịu thuế trong tất cả các lĩnh vực.

…”

- Khoản 1 và điểm 2.6 khoản 2 Điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC (được sửa đổi, bổ sung tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính) quy định các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế:

“Điều 6. Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

1. Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

b) Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

2. Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm:

2.7. Phần chi trang phục bằng hiện vật cho người lao động không có hóa đơn, chứng từ. Phần chi trang phục bằng tiền cho người lao động vượt quá 05 (năm) triệu đồng/người/năm.

…”

Căn cứ quy định trên, trường hợp đơn vị của độc giả là đơn vị sự nghiệp công lập có sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thu nhập chịu thuế trong tất cả các lĩnh vực thuộc đối tượng điều chỉnh của Luật Thuế Thu nhập doanh nghiệp. Đồng thời, các trung tâm là đơn vị sự nghiệp công lập phải tuân thủ các quy định của cơ quan quản lý cấp trên, cơ quan tài chính cùng cấp và các quy định của pháp luật có liên quan.

PV
Bạn đang đọc bài viết Vướng mắc về việc lập quy chế chi tiêu nội bộ tại đơn vị sự nghiệp công lập tại chuyên mục Hỏi - Đáp của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: [email protected], hotline: 086 508 6899

Tin liên quan