Bộ Tài chính duyệt Kế hoạch triển khai Chiến lược nợ công

25/10/2022, 13:56
báo nói -

TCDN - Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc vừa ký Quyết định số 2132/QĐ-BTC phê duyệt Kế hoạch triển khai Chiến lược nợ công đến năm 2030 tại Bộ Tài chính.

Theo đó, kế hoạch triển khai xác định các nhiệm vụ chủ yếu để các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính tổ chức thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong Chiến lược nợ công đến năm 2030 nhằm tăng cường quản lý tài chính, ngân sách nhà nước, nợ công theo kế hoạch trung hạn, bảo đảm sự đồng bộ thống nhất giữa kế hoạch tài chính và kế hoạch đầu tư công với kế hoạch vay trả nợ công, góp phần xây dụng nền tài chính quốc gia an toàn và bền vững.

Mục tiêu cụ thể Chiến lược đặt ra trong giai đoạn 2021 - 2025 là kiểm soát chỉ tiêu bội chi ngân sách nhà nước được Quốc hội phê duyệt trong dự toán ngân sách nhà nước và kế hoạch tài chính quốc gia 5 năm giai đoạn 2021 - 2025, đảm bảo các chỉ tiêu an toàn về nợ bao gồm trần, ngưỡng trong giới hạn được Quốc hội phê duyệt.

(Ảnh minh họa)

(Ảnh minh họa)

Tại Quyết định này, Bộ Tài chính cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp trong việc tổ chức thực hiện Chiến lược nợ công đến năm 2030, đảm bảo khả thi, có kết quả rõ ràng và thống nhất với các nội dung hành động của Bộ Tài chính thực hiện Chiến lược tài chính đến năm 2030 và các chiến lược ngành có liên quan.

Đồng thời, quy định rõ trách nhiệm của đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp trong tổ chức triển khai thực hiện; quy định chế độ báo cáo, tổ chức kiểm tra, giám sát, sơ kết tổng kết và đánh giá rút kinh nghiệm việc tổ chức thực hiện Chiến lược nợ công đến năm 2030.

Cụ thể, Cục Quản lý nợ và tài chính đối ngoại - Bộ Tài chính đánh giá Luật Quản lý nợ công 2017, đề xuất bổ sung, sửa đổi Luật Quản lý nợ công, hoàn thiện thể chế để triển khai có hiệu qủa công tác quản lý nợ theo thông lệ quốc tế...

Kho bạc Nhà nước chủ trì công việc phát hành trái phiếu chính phủ gắn với tái cơ cấu nợ công, nợ chính phủ theo hướng tập trung phát hành trái phiếu chính phủ kỳ hạn từ 5 năm trở lên khi thị trường thuận lợi.

Vụ Ngân sách Nhà nước chủ trì thực hiện nhiệm vụ kiểm soát việc bố trí vốn ngân sách nhà nước, trong đó có vốn vay, sử dụng cho đầu tư phát triển, đảm bảo đồng bộ, thống nhất giữa quản lý ngân sách, đầu tư công và nợ công, đảm bảo vai trò chủ đạo của ngân sách trung ương, vai trò chủ động của ngân sách địa phương...

Các đơn vị như Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính, Vụ Ngân sách nhà nước, Cục Quản lý nợ và tài chính đối ngoại, Kho bạc Nhà nước, Thanh tra Bộ Tài chính triển khai các đề tài/nhiệm vụ liên quan: thực hiện huy động, quản lý và sử dụng nợ hiệu quả; công khai, minh bạch về huy động, quản lý và sử dụng nợ công, nâng cao định mức tín nhiệm quốc gia; phát triển thị trường tài chính, thị trường vốn trong nước và quốc tế; tổ chức bộ máy, ứng dụng công nghệ thông tin; thanh tra, kiểm tra, giám sát,...

Theo Quyết định số 460/QĐ-TTg ngày 14/4/2022 phê duyệt Chiến lược nợ công đến năm 2030, dự kiến đến năm 2030, nợ công không quá 60% GDP, nợ Chính phủ không quá 50% GDP. Nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của Chính phủ bình quân không quá 25% tổng thu ngân sách nhà nước; nợ nước ngoài của quốc gia không quá 45% GDP.

Hà Giang
Bạn đang đọc bài viết Bộ Tài chính duyệt Kế hoạch triển khai Chiến lược nợ công tại chuyên mục Tài chính của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: [email protected], hotline: 086 508 6899

Bình luận

Tin liên quan

Nợ công Việt Nam hơn 3,5 triệu tỷ đồng
Tính đến 31/12/2020, tổng số nợ công 3.520.601,39 tỷ đồng, tăng 6,02% so với năm 2019 (3.320.608,77 tỷ đồng), bằng 55,94% so với GDP (dưới mức trần 65% GDP được Quốc hội phê duyệt).
Năm 2030 nợ công không quá 60% GDP, nợ Chính phủ không quá 50% GDP
Thứ trưởng Bộ Tài chính Tạ Anh Tuấn cho biết, Chiến lược nợ công phấn đấu tới năm 2030, nợ công không quá 60% GDP, nợ Chính phủ không quá 50% GDP, nợ nước ngoài của quốc gia không quá 45% GDP, nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của Chính phủ không quá 25% tổng thu ngân sách nhà nước.
Nợ công không quá 60% GDP vào năm 2030
Dự kiến đến năm 2030, nợ công không quá 60% GDP, nợ Chính phủ không quá 50% GDP. Nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của Chính phủ bình quân không quá 25% tổng thu ngân sách nhà nước; nợ nước ngoài của quốc gia không quá 45% GDP.