Dự thảo Đề án Kế hoạch tái cơ cấu nền kinh tế giai đoạn 2016 - 2020

Dự thảo Đề án Kế hoạch tái cơ cấu nền kinh tế giai đoạn 2016 - 2020

12/08/2016, 05:46
Thực hiện phân công của Thủ tướng Chính phủ tại Nghị quyết số 23/NQ-CP ngày 30 tháng 03 năm 2016, Bộ Kế hoạch và Đầu tư được giao xây dựng “Kế hoạch tái cơ cấu kinh tế giai đoạn 2016 – 2020” dự kiến báo cáo Chính phủ trong tháng 9 năm 2016 và trình Quốc hội tại kỳ họp thứ hai khóa XIV.

Dự thảo Nghị định về chuyển doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% 
vốn điều lệ thành công ty cổ phần

Dự thảo Nghị định về chuyển doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần

04/08/2016, 11:18
Những điểm nghẽn về CPH DNNN sẽ được gỡ bỏ. Hi vọng tiến trình CPH sẽ có những đột phá. Bạn đọc, doanh nghiệp và các chuyên gia có thể đóng góp ý kiến và gửi về Tạp chí. Ban Biên tập sẽ chuyển ý kiến đóng góp của quý vị đến ban soạn thảo một cách nhanh nhất.

Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn Quyết định số 11/2015/QĐ-TTg của Chính phủ

Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn Quyết định số 11/2015/QĐ-TTg của Chính phủ

22/09/2015, 09:24
Thực hiện Quyết định số 11/2015/QĐ-TTg ngày 03/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ, ngày 28/8/2015, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 134/2015/TT-BTC hướng dẫn một số điều của Quyết định số 11/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về miễn, giảm tiền sử dụng đất khi công nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân đối với đất ở có nguồn gốc được giao (cấp) không đúng thẩm quyền trước ngày 15/10/1993 tại địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo.
1 2