Phổ biến chính sách pháp luật về tài chính doanh nghiệp

09/08/2022, 14:24

TCDN - Ngày 9/8, Cục Tài chính doanh nghiệp – Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị Tuyên truyền, phổ biến cơ chế, chính sách pháp luật về tài chính doanh nghiệp năm 2022.

IMG_3204.1

Phát biểu tại hội nghị, ông Phạm Văn Đức - Phó cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp cho biết, Bộ Tài chính đã có công văn số 6147/BTC-TCDN ngày 28/6/2022 về Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật sửa đổi Luật 69/2014/QH13 gửi Bộ Tư pháp để làm thủ tục bổ sung Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023 của Quốc hội đối với dự án Luật số 69/2014/QH13 (sửa đổi).

Trên cơ sở nội dung tại hồ sơ nêu trên, Bộ Tài chính xác định mục tiêu, quan điểm, và các nhóm chính sách để nghiên cứu trong quá trình xây dựng Luật 69/2014/QH13 (sửa đổi). Cụ thể, mục tiêu của chính sách về đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp, quy định rõ vốn nhà nước sau khi đã đầu tư vào doanh nghiệp để thực hiện nghĩa vụ góp vốn chủ sở hữu Nhà nước được xác định là tài sản/vốn của pháp nhân doanh nghiệp theo quy định của Bộ Luật dân sự bảo đảm nguyên tắc bình đẳng, tự chủ trong hoạt động của pháp nhân là doanh nghiệp.

IMG_3206.1

Nhà nước thực hiện quản lý doanh nghiệp theo pháp nhân doanh nghiệp mà mình đầu tư vốn, không quản lý doanh nghiệp theo từng tài sản mà chủ sở hữu góp vốn điều lệ (đã chuyển quyền sở hữu cho doanh nghiệp). Nhà nước xác định là một nhà đầu tư vốn, không can thiệp hành chính trực tiếp vào hoạt động và quản trị sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp mà thông qua cơ quan đại diện chủ sở hữu, người đại diện chủ sở hữu trực tiếp tại doanh nghiệp, người đại diện vốn để thực hiện các quyền của nhà đầu tư vốn (góp vốn) vào doanh nghiệp. Cơ quan đại diện chủ sở hữu và người đại diện thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu theo quy định của Luật doanh nghiệp đối với doanh nghiệp có vốn Nhà nước đầu tư.

Từ đó làm rõ khái niệm vốn nhà nước và hoàn chỉnh bổ sung khái niệm vốn của doanh nghiệp, vốn đầu tư của chủ sở hữu (nhà nước) tại doanh nghiệp; quy định cụ thể phạm vi đầu tư vốn nhà nước doanh nghiệp, quy trình đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp, sử dụng nguồn lực thu được từ cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp và nguồn lợi nhuận/cổ tức chia cho phần vốn nhà nước góp tại doanh nghiệp để đầu tư vốn vào doanh nghiệp theo quy định của pháp luật ngân sách nhà nước.

Doanh nghiệp có vốn Nhà nước đầu tư (gọi tắt là doanh nghiệp F1) gồm: (i) DNNN (doanh nghiệp do Nhà nước nắm 100% vốn điều lệ và doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết) và (ii) doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ từ 50% vốn điều lệ trở xuống. doanh nghiệp F1 thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu theo quy định của Luật doanh nghiệp đối với các doanh nghiệp có vốn góp của mình (gọi tắt là doanh nghiệp F2). Nhà nước và cơ quan đại diện chủ sở hữu của doanh nghiệp F1 không can thiệp trực tiếp vào hoạt động của doanh nghiệp F2.

Đối với doanh nghiệp F2 hoạt động dưới hình thức Công ty TNHH một thành viên do doanh nghiệp F1 sở hữu 100% vốn điều lệ, Nhà nước và cơ quan đại diện chủ sở của doanh nghiệp F1 có những quy định điều chỉnh để đảm bảo quyền và lợi ích có liên quan như quy định về quản trị doanh nghiệp, về phân phối lợi nhuận sau thuế, về phân cấp thẩm quyền quyết định đầu tư...

Ông Phạm Văn Đức - Phó cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp phát biểu

Ông Phạm Văn Đức - Phó cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp phát biểu

Về nội dung chính sách, ông Phạm Văn Đức nhấn mạnh, Luật 69 (sửa đổi) sẽ quy định cụ thể khái niệm vốn nhà nước tại doanh nghiệp, vốn của doanh nghiệp, vốn đầu tư của chủ sở hữu (nhà nước) tại doanh nghiệp. Quy định cụ thể nguồn lực, quy trình đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và hình thức, phạm vi đầu tư vốn nhà nước (bao gồm các hình thức chuyển giao gắn với tái cơ cấu ngân hàng thương mại, mua toàn bộ doanh nghiệp, góp vốn thành lập doanh nghiệp giữa các cơ quan đại diện chủ sở hữu... ).

Nội dung đầu tư vốn nhà nước bám sát định hướng Nghị quyết Đại hội Đảng XIII nhằm củng cố, phát triển một số tập đoàn kinh tế, tổng công ty quy mô lớn, có hiệu quả kinh tế cao, có năng lực công nghệ và đổi mới sáng tạo trong một số ngành, lĩnh vực mới, có tính chất quan trọng của nền kinh tế như năng lượng tái tạo, kết cấu hạ tầng quốc gia, tài chính, công nghiệp viễn thông, công nghệ lõi…

Liên quan đến tình hình triển khai Đề án “Cơ cấu lại DNNN, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước giai đoạn 2021 – 2025”, Phó cục trưởng cho biết thêm, tính đến ngày 22/7/2022, Cục Tài chính doanh nghiệp mới nhận được báo cáo của một số cơ quan đại diện chủ sở hữu về tình hình xây dựng, phê duyệt Đề án cơ cấu lại trong đó có một số báo cáo chưa đảm bảo đúng thời gian quy định.

Trong đó, ghi nhận 03 cơ quan đại diện chủ sở hữu gồm UBND tỉnh Hà Tĩnh, UBND tỉnh Ninh Thuận, UBND tỉnh Hòa Bình xây dựng, phê duyệt Đề án Cơ cấu lại, Kế hoạch sắp xếp doanh nghiệp thuộc tỉnh (UBND tỉnh Hà Tĩnh phê duyệt đề án tái cơ cấu chung cho 10 doanh nghiệp thuộc tỉnh, UBND tỉnh Ninh Thuận phê duyệt Đề án của 01 doanh nghiệp, UBND tỉnh Hòa Bình xây dựng kế hoạch sắp xếp lại 05 DNNN). Còn lại các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước khác hiện đang xây dựng, đang hoàn thiện lại theo chỉ đạo của cơ quan đại diện chủ sở hữu hoặc cơ quan đại diện chủ sở hữu đang gửi lấy ý kiến tham gia của các cơ quan, đơn vị. Tiến độ xây dựng và trình cấp có thẩm quyền hoặc phê duyệt theo thẩm quyền Đề án cơ cấu lại chưa đảm bảo theo yêu cầu tại Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/2022 của Chính phủ về tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động và huy động nguồn lực của doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty trong phát triển kinh tế - xã hội.

Bên cạnh cập nhật các nội dung cơ bản của Nghị định 140/2020/NĐ-CP; Nghị định 148/2021/NĐ-CP; Nghị định 150/2020/NĐ-CP và giới thiệu thông tin quản lý, giám sát vốn nhà nước tại doanh nghiệp (hệ thống MIS), các vướng mắc, kiến nghị của các đại biểu liên quan đến tiến độ cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước được Cục Tài chính doanh nghiệp tiếp thu, trả lời thấu đáo.

Thu Hằng
Bạn đang đọc bài viết Phổ biến chính sách pháp luật về tài chính doanh nghiệp tại chuyên mục Tin tức của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: [email protected], hotline: 086 508 6899

Tin liên quan