Tổ chức kinh tế tập thể, hợp tác xã:

Tăng chi thù lao cho hướng dẫn viên, cộng tác viên không phải là công chức, viên chức

12/10/2022, 17:19

TCDN - Theo thông tư số 124/2021/TT-BTC, mức chi thù lao đối với hướng dẫn viên, cộng tác viên không phải là công chức, viên chức hoạt động trong tổ chức kinh tế tập thể, hợp tác xã tăng từ 30.000 đồng lên 60.000 đồng/giờ hướng dẫn trực tiếp; mức chi đi lại tăng từ 30.000 đồng lên 50.000 đồng/ngày trong trường hợp đi, về trong ngày.

Thông tư số 124/2021/TT-BTC hướng dẫn cơ chế tài chính, quản lý, sử dụng kinh phí Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021 – 2025 bãi bỏ Thông tư số 340/2016/TT-BTC.

hop-tac-xa

Thông tư số 124/2021/TT-BTC gồm 03 nội dung hỗ trợ: (i) hỗ trợ thành lập mới, củng cố tổ chức kinh tế tập thể, hợp tác xã thực hiện theo quy định hiện hành; (ii) hỗ trợ nâng cao năng lực, nhận thức cho khu vực kinh tế tập thể; (iii) hỗ trợ vận hành hệ thống thông tin dữ liệu, tuyên truyền, hỗ trợ về kinh tế tập thể.

Về hỗ trợ thành lập mới, củng cố tổ chức kinh tế tập thể, hợp tác xã, Thông tư nêu rõ, chi tổ chức các lớp tập huấn tập trung thực hiện theo chế độ chi hội nghị quy định tại Thông tư số 40/2017/TT-BTC quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị và các văn bản quy định mức chi cụ thể về công tác phí, chi hội nghị đối với các cơ quan, đơn vị trực thuộc được Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định. Chi thù lao và các khoản chi khác cho giảng viên, báo cáo viên thực hiện theo mức chi thù lao theo quy định đối với giảng viên, báo cáo viên tại Thông tư số 36/2018/TT-BTC hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

Các khoản chi thông tin phổ biến quy định pháp luật về kinh tế tập thể, hợp tác xã thực hiện theo Thông tư số 76/2018/TT-BTC, Thông tư số 194/2012/TT-BTC. Trong đó, chi biên soạn đề cương, giới thiệu Luật, Pháp lệnh, tài liệu chuyên đề pháp luật, tài liệu tham khảo về kinh tế tập thể, hợp tác xã thực hiện theo quy định tại Thông tư số 76/2018/TT-BTC hướng dẫn nội dung chi, mức chi xây dựng chương trình đào tạo, biên soạn giáo trình môn học đối với giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp.

Chi tạo lập thông tin điện tử phục vụ công tác phổ biến pháp luật thực hiện theo quy định tại Thông tư số 194/2012/TT-BTC hướng dẫn mức chi tạo lập thông tin điện tử nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước.

Chi hỗ trợ, tư vấn xây dựng hoặc sửa đổi điều lệ; hướng dẫn và thực hiện các thủ tục sắp xếp, củng cố lại tổ chức, hoạt động của tổ chức kinh tế tập thể, hợp tác xã, Thông tư về cơ bản kế thừa các quy định về nội dung chi tương tự như Thông tư 340/2016/TT-BTC. Theo đó, không tiếp tục quy định chế độ bồi dưỡng đối với công chức, viên chức thực hiện nhiệm vụ tư vấn theo tinh thần Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của BCH TW về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp.

Mức chi thù lao đối với hướng dẫn viên, cộng tác viên không phải là công chức, viên chức tại Thông tư mới tăng từ 30.000 đồng lên 60.000 đồng/01 giờ hướng dẫn trực tiếp; mức chi đi lại tại dự thảo Thông tư mới tăng từ 30.000 đồng lên 50.000 đồng/01 ngày trong trường hợp đi, về trong ngày.

Liên quan đến nội dung chi hỗ trợ nâng cao năng lực đối với công chức, viên chức của các cơ quan quản lý nhà nước về kinh tế tập thể, Liên minh hợp tác xã, các hiệp hội, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội, giảng viên, Thông tư quy định chi hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng trong nước và nước ngoài thực hiện theo nội dung chi và mức chi quy định tại Thông tư số 36/2018/TT-BTC hướng dẫn lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

Việc chi hỗ trợ nâng cao năng lực đối với thành viên, người lao động đang làm công tác quản lý, chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ của các tổ chức kinh tế tập thể (thành viên, người lao động kinh tế tập thể), Thông tư nêu rõ mức chi với nội dung đào tạo và hỗ trợ bồi dưỡng. Cụ thể, về chi hỗ trợ đào tạo, Thông tư quy định hỗ trợ 100% kinh phí trả học phí, tài liệu học tập theo quy định của cơ sở đào tạo; hỗ trợ kinh phí ăn ở cho học viên ít nhất bằng 1,5 lần mức lương tối thiểu vùng như quy định tại Quyết định số 1804/QĐ-TTg.

Đối với kinh phí ăn, ở, Thông tư bổ sung quy định mức chi cụ thể phải được Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định phù hợp với khả năng cân đối của địa phương và phải bảo đảm trong phạm vi dự toán kinh phí đào tạo, bồi dưỡng được giao.

Chi hỗ trợ bồi dưỡng, Thông tư quy định 02 nội dung chính gồm: (i) chi hỗ trợ thành viên, người lao động tổ chức kinh tế tập thể tham dự lớp bồi dưỡng (gồm: kinh phí mua tài liệu, đi lại ăn, ở) và (ii) kinh phí tổ chức, quản lý lớp bồi dưỡng.

Đối với việc chi xây dựng hệ thống đào tạo trực tuyến về kinh tế tập thể, Thông tư quy định chi xây dựng khung, nội dung chương trình đào tạo trực tuyến, chi hỗ trợ triển khai thực hiện đào tạo trực tuyến về kinh tế tập thể và chi hỗ trợ xây dựng, vận hành và duy trì trang thông tin điện tử về đào tạo trực tuyến được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 194/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn mức chi tạo lập thông tin điện tử nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước.

Hoàng Hà
Bạn đang đọc bài viết Tăng chi thù lao cho hướng dẫn viên, cộng tác viên không phải là công chức, viên chức tại chuyên mục Tài chính của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: [email protected], hotline: 086 508 6899

Bình luận

Tin liên quan