Tình hình kinh tế - xã hội 8 tháng năm 2023

29/08/2023, 14:43

8 tháng năm 2023, tình hình kinh tế - xã hội đã có những chuyển biến tích cực, số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới đạt 103.658 doanh nghiệp; tổng mức bán lẻ hàng hóa đạt 4.043,9 nghìn tỷ đồng, tăng 10%; xuất siêu hơn 20 tỷ USD; thu ngân sách nhà nước ước đạt 1.124,5 nghìn tỷ đồng.