Cục Tài chính doanh nghiệp: Giám sát chặt chẽ, kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp

14/07/2020, 16:35

TCDN - Ngày 14/7, Cục Tài chính doanh nghiệp (TCDN) – Bộ Tài chính đã tổ chức Hội nghị Sơ kết tình hình thực hiện công tác 6 tháng đầu năm và tổ chức thực hiện chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2020.

Tiếp nhận và xử lý hơn 7.000 văn bản gửi đến

Báo cáo tình hình thực hiện công tác 6 tháng đầu năm 2020, ông Đặng Quyết Tiến – Cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2020, Cục TCDN đã tích cực, chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu, xây dựng các cơ chế, chính sách về tài chính doanh nghiệp để trình Chính phủ/Thủ tướng Chính phủ ban hành. Cụ thể: xây dựng Nghị định của Chính phủ quy định, hướng dẫn chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần; sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2017/NĐ-CP, Nghị định số 91/2015/NĐ-CP và Nghị định số 32/2018/NĐ-CP của Chính phủ; quy định việc quản lý, sử dụng nguồn thu từ sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước; hướng dẫn việc bàn giao, tiếp nhận vốn, tài sản và hoàn trả vốn đối với các dự án cấp điện nông thôn...

Tính đến 30/6/2020, Cục TCDN đã trình Bộ trình Chính phủ/Thủ tướng Chính phủ 07 Đề án và tiếp tục thực hiện trong chương trình công tác 6 tháng cuối năm 10 Đề án; Trình Bộ ký ban hành 02 Thông tư; 07 Thông tư còn lại tiếp tục xây dựng và hoàn thiện để trình Bộ ban hành trong 6 tháng cuối năm 2020.

Ông Đặng Quyết Tiến – Cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp phát biểu

Ông Đặng Quyết Tiến – Cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp phát biểu

Về công tác tổng hợp, báo cáo, định kỳ theo quy định của pháp luật, Cục TCDN luôn kịp thời tổng hợp, xây dựng báo cáo về hoạt động đầu tư, quản lý, sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp, về tái cơ cấu, cổ phần hóa DNNN, về kết quả đánh giá, xếp loại DNNN... Theo đó, tính đến ngày 30/6/2020, Cục TCDN tiếp nhận và xử lý hơn 7.000 văn bản gửi đến, thực hiện 1.080 hồ sơ trình Lãnh đạo Bộ ký và Thừa lệnh Bộ ký ban hành 603 công văn, xử lý và ký ban hành 326 công văn theo thẩm quyền về các Đề án, cơ chế, chính sách, xử lý các vấn đề liên quan đến tài chính doanh nghiệp; đôn đốc, thực hiện kiến nghị của Kiểm toán nhà nước; xếp loại DNNN; quy định về cổ phần hóa, tái cơ cấu DNNN...

Trong công tác kiểm tra, giám sát tài chính doanh nghiệp và xếp loại doanh nghiệp, Cục đã trình Bộ ban hành Quyết định số 281/QĐ-BTC ngày 02/3/2020 công bố Kế hoạch giám sát hoạt động đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp trong năm 2019; Quyết định số 404/QĐ-BTC ngày 24/3/2020 phê duyệt kế hoạch giám sát tài chính năm 2020 đối với các doanh nghiệp do Bộ Tài chính làm đại diện chủ sở hữu.

Cùng với việc tham mưu giúp Bộ tham gia ý kiến với các Bộ, ban, ngành về kế hoạch giám sát đầu tư vốn nhà nước; xử lý các vấn đề liên quan đến tài chính doanh nghiệp, trong 6 tháng đầu năm, Cục TCDN thành lập 03 Đoàn công tác kiểm tra, giám sát tình hình đầu tư vốn nhà nước năm 2019 vào doanh nghiệp thuộc tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Bộ Quốc phòng (Quyết định số 754/QĐ-BTC, 755/QĐ-BTC; 756/QĐ-BTC ngày 20/5/2020).

Đặc biệt, trong bối cảnh đại dịch Co vid – 19 ảnh hưởng mạnh mẽ đến nền kinh tế nói chung và doanh nghiệp nói riêng, Cục đã phối hợp với các Bộ, ngành, đơn vị liên quan trong việc hỗ trợ tài chính; phân bổ và cấp kinh phí cho Chương trình Xúc tiến du lịch, Xúc tiến đầu tư, hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho DNNVV, đặt hàng sản xuất phim, đặt hàng xuất bản, trợ giá tạp chí và trợ cước vận chuyển sách báo ra nước ngoài; giải quyết kiến nghị, thắc mắc của doanh nghiệp.

Đồng thời, Cục thực hiện tổng hợp, xử lý kinh phí hỗ trợ, sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi của các tỉnh, thành phố để báo cáo Chính phủ theo Nghị định số 96/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018 quy định chi tiết về giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi và hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi.

5 nhiệm vụ trọng tâm

Để đảm bảo hoàn thành mục tiêu, kế hoạch đã đề ra theo đúng Chương trình, Kế hoạch hành động trong năm 2020 của Bộ Tài chính, ông Đặng Quyết Tiến nhấn mạnh, Cục TCDN phấn đấu tập trung nhân lực, thời gian để đảm bảo tiến độ, có chất lượng 5 vấn đề trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2020.

Toàn cảnh hội nghị

Toàn cảnh hội nghị

Thứ nhất, công tác nghiên cứu, xây dựng cơ chế chính sách. Đối với các Đề án trình Chính phủ/Thủ tướng Chính phủ, Cục TCDN tiếp tục rà soát, tổng kết và đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật số 69/2014/QH13 trình Bộ trình Chính phủ để trình Quốc Hội xem xét đưa vào Chương trình làm việc của Quốc hội giai đoạn 2020-2021 hoặc 2021-2022; Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 60/2018/QH14 ngày 15/6/2018 về việc tiếp tục hoàn thiện và đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa DNNN; Báo cáo tổng kết 02 năm thực hiện Quyết định số 707/QĐ-TTg, trong đó giao Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, xây dựng Đề án “Cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước giai đoạn 2021 - 2025”.

Đối với các Đề án trình Bộ Tài chính ban hành, trong 6 tháng cuối năm, Cục đẩy mạnh xây dựng, hoàn thiện các cơ chế, chính sách như: Thông tư hướng dẫn xử lý tài chính, xác định giá trị đơn vị sự nghiệp công lập, bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần; Thông tư bãi bỏ hoặc Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 179/2012/TT-BTC ngày 24/10/2012 quy định về ghi nhận, đánh giá, xử lý các khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái trong doanh nghiệp; Thông tư bãi bỏ hoặc Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 153/2014/TT-BTC ngày 20/10/2014 ban hành quy chế xem xét, thẩm tra, chấp thuận các khoản vay nợ nước ngoài theo phương thức tự vay tự trả của doanh nghiệp do nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ.

Thứ hai, về công tác tổng hợp, báo cáo, Cục sẽ thực hiện báo cáo hoạt động đầu tư và quản lý sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp trong phạm vi toàn quốc năm 2019 để báo cáo Quốc hội; Báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tổng hợp giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động, xếp loại công ty nhà nước năm 2019 và tổng hợp tình hình đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp trong năm 2019; Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng Quỹ Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp hàng năm (tổng hợp chung vào Báo cáo hoạt động đầu tư và quản lý sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp trong phạm vi toàn quốc năm 2019 để báo cáo Quốc hội.

Thứ ba, công tác kiểm tra, giám sát, xếp loại doanh nghiệp. Trên cơ sở kế hoạch đã được Bộ phê duyệt, trong 6 tháng cuối năm, Cục thực hiện giám sát tình hình đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp của các Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước, doanh nghiệp thuộc các địa phương.

Ngoài việc tham gia ý kiến với các Bộ, ngành về việc xếp loại các Tập đoàn, Tổng công ty; về giám sát, xử lý vướng mắc tài chính tại các DNNN, địa phương, Cục triển khai công tác giám sát hoạt động đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp trong năm 2019 tại một số Tập đoàn, Tổng công ty; thực hiện giám sát chuyên đề về công tác cổ phần hóa đối với các doanh nghiệp thuộc Bộ VHTTDL và Bộ Y tế.

Thứ tư, đối với công tác sắp xếp, cổ phần hóa, tái cơ cấu DNNN, Cục tiếp tục tham gia Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc cổ phần hóa các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước. Xử lý những vướng mắc, khó khăn của các Bộ, ngành, địa phương khi triển khai công tác sắp xếp, cổ phần hóa DNNN theo đề án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; Định kỳ báo cáo Bộ để báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình sắp xếp, cổ phần hóa, cơ cấu lại DNNN.

Thứ năm, về quản lý Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp, bên cạnh thực hiện nhiệm vụ quản lý, điều hành Quỹ theo phân công của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Cục quản lý và quyết toán Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp theo nội dung Nghị định về quản lý và sử dụng nguồn thu từ chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập và chuyển nhượng vốn nhà nước (sau khi được Chính phủ ban hành).

PV
Bạn đang đọc bài viết Cục Tài chính doanh nghiệp: Giám sát chặt chẽ, kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp tại chuyên mục Tài chính của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: [email protected], hotline: 086 508 6899

Bình luận

Tin liên quan