Tag: lấy ý kiến về Luật Dầu khí (sửa đổi)
Đề xuất thêm cơ chế ưu đãi phát triển dầu khí

Đề xuất thêm cơ chế ưu đãi phát triển dầu khí

04/08/2022, 18:49
Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) đề xuất nghiên cứu để bổ sung vào dự thảo Luật Dầu khí các hình thức, cơ chế ưu đãi khác (ngoài ưu đãi thuế và mức thu hồi chi phí), mở rộng phạm vi áp dụng chính sách ưu đãi đối với các hợp đồng đã được ký kết...
1