Phát hiện 4 bài thi tuyển công chức ở Bộ KH-ĐT bị sửa điểm, thay đổi kết quả

12/10/2019, 08:59

TCDN - Thanh tra Bộ Nội vụ phát hiện có 4 bài thi tuyển công chức tại Bộ KH-ĐT sữa chữa điểm thi làm thay đổi kết quả. Đến thời điểm thanh tra, cả 4 trường hợp này đều đã thôi việc, trong đó 3 trường hợp vừa thôi việc tháng 7-2019.

mpi-1570839957007756190377

Bộ Nội vụ vừa thông báo kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý biên chế công chức; số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập; tuyển dụng công chức, viên chức; bổ nhiệm công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý; số lượng cấp phó và việc ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH-ĐT).

Về công tác thi tuyển, xét tuyển công chức, viện chức, năm 2017, Bộ KH-ĐT đã ủy quyền cho Tổng cục Thống kê tổ chức 1 kỳ thi tuyển công chức, kết quả tuyển dụng được 332 người. Ngoài ra, cơ quan này còn tổ chức 1 kỳ thi tuyển công chức đổi với những người cam kết tình nguyện làm việc lâu dài tại các đơn vị miền núi, hải đảo, tuyển dụng được 64 người.

Thanh tra Bộ Nội vụ phát hiện có 4 bài thi tuyển công chức tại Bộ KH-ĐT sữa chữa điểm thi làm thay đổi kết quảThanh tra Bộ Nội vụ kết luận việc tổ chức kỳ thi thực hiện chưa đúng quy định về thời gian nhận hồ sơ, nội dung thông báo tuyển dụng, thời gian thành lập Hội đồng thi. Ngoài ra, công tác bố trí giám thị, phân công các thành viên các ban giúp việc, đáp án câu hỏi thi cũng chưa đúng quy định.

Đáng chú ý, thanh tra Bộ Nội vụ phát hiện có 4 bài thi sữa chữa điểm thi làm thay đổi kết quả. Đến thời điểm thanh tra, cả 4 trường hợp này đều đã thôi việc (1 trường hợp thôi việc vào tháng 1-2018, 3 trường hợp thôi việc vào tháng 7-2019).

Bộ Nội vụ cũng đã thanh tra việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chữ vụ tại Bộ KH-ĐT và các đơn vị thuộc bộ này.

Qua kiểm tra, hồ sơ lãnh đạo cấp Vụ và tương đương còn 4 trường hợp chưa có trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên (1 trường hợp thuộc Bộ KH-ĐT và 3 trường hợp thuộc Tổng cục Thống kê); 37 trường hợp thuộc Tổng cục Thống kê chưa có chứng chỉ quản lý nhà nước, bồi dưỡng nghiệp vụ ngạch, chức danh nghề nghiệp. Ngoài ra, còn có tình trạng thiếu chứng chỉ ngoại ngữ.

Thanh tra Bộ Nội vụ cho biết, có 2 lãnh đạo cấp phòng không có tài liệu thể hiện việc tuyển dụng theo quy định, 1 trường hợp quá tuổi bổ nhiệm lần đầu. Bộ KH-ĐT và Tổng cục Thống kê điều động, bổ nhiệm một số chức vụ lãnh đạo Văn phòng Đảng - Đoàn khi chưa có quyết định thành lập, quy định về cơ cấu tổ chức.

Về trình tự, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại còn xảy ra các sai sót tại Bộ KH-ĐT và các đơn vị trực thuộc. Theo đó, hồ sơ bổ nhiệm lại không có tài liệu thế hiện việc tổ chức Hội nghị tập thể công chức của phòng, ban nơi nhân sự bổ nhiệm lại công tác để lấy phiếu tín nhiệm. Bên cạnh đó, không có tài liệu riêng thể hiện việc thủ trưởng đơn vị trực tiếp sử dụng nhận xét, đánh giá, đề xuất bổ nhiệm lại hay không bổ nhiệm lại.

Thanh tra Bộ Nội vụ cũng phát hiện 1 đơn vị trực thuộc Bộ KH-ĐT, 4 đơn vị thuộc Tổng cục Thống kê có số lượng phó trưởng phòng và tương đương vượt quy định.

Thanh tra Bộ Nội vụ kiến nghị Bộ trưởng Bộ KH-ĐT chỉ đạo các đơn vị liên quan khắc phục những hạn chế, tồn tại mà kết luận thanh tra đã nêu. Đồng thời, kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến những tồn tại, hạn chế nêu trên để có hình thức xử lý phù hợp.

Đối với các trường hợp bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ trước ngày 28-12-2017 còn thiếu tiêu chuẩn về bồi dưỡng trình độ lý luận chính trị, quản lý hành chính nhà nước, bồi dưỡng nghiệp vụ, tin học, ngoại ngữ, hiện giữ ngạch cán sự và tương đương, Thanh tra Bộ Nội vụ kiến nghị Bộ KH-ĐT cử đi đào tạo, bồi dưỡng, bổ sung, hoàn thiện trong năm 2019.

Đối với 1 trường hợp quá tuổi bổ nhiệm lần đầu, cơ quan thanh tra kiến nghị Bộ KH-ĐT chỉ đạo Tổng cục Thống kê đánh giá năng lực, phẩm chất chính trị, đạo đức, uy tín, đánh giá việc xếp loại hằng năm để xem xét, quyết định.

Bộ Nội vụ vừa thông báo kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý biên chế công chức; số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập; tuyển dụng công chức, viên chức; bổ nhiệm công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý; số lượng cấp phó và việc ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH-ĐT).

Về công tác thi tuyển, xét tuyển công chức, viện chức, năm 2017, Bộ KH-ĐT đã ủy quyền cho Tổng cục Thống kê tổ chức 1 kỳ thi tuyển công chức, kết quả tuyển dụng được 332 người. Ngoài ra, cơ quan này còn tổ chức 1 kỳ thi tuyển công chức đổi với những người cam kết tình nguyện làm việc lâu dài tại các đơn vị miền núi, hải đảo, tuyển dụng được 64 người.

Thanh tra Bộ Nội vụ phát hiện có 4 bài thi tuyển công chức tại Bộ KH-ĐT sữa chữa điểm thi làm thay đổi kết quảThanh tra Bộ Nội vụ kết luận việc tổ chức kỳ thi thực hiện chưa đúng quy định về thời gian nhận hồ sơ, nội dung thông báo tuyển dụng, thời gian thành lập Hội đồng thi. Ngoài ra, công tác bố trí giám thị, phân công các thành viên các ban giúp việc, đáp án câu hỏi thi cũng chưa đúng quy định.

Đáng chú ý, thanh tra Bộ Nội vụ phát hiện có 4 bài thi sữa chữa điểm thi làm thay đổi kết quả. Đến thời điểm thanh tra, cả 4 trường hợp này đều đã thôi việc (1 trường hợp thôi việc vào tháng 1-2018, 3 trường hợp thôi việc vào tháng 7-2019).

Bộ Nội vụ cũng đã thanh tra việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chữ vụ tại Bộ KH-ĐT và các đơn vị thuộc bộ này.

Qua kiểm tra, hồ sơ lãnh đạo cấp Vụ và tương đương còn 4 trường hợp chưa có trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên (1 trường hợp thuộc Bộ KH-ĐT và 3 trường hợp thuộc Tổng cục Thống kê); 37 trường hợp thuộc Tổng cục Thống kê chưa có chứng chỉ quản lý nhà nước, bồi dưỡng nghiệp vụ ngạch, chức danh nghề nghiệp. Ngoài ra, còn có tình trạng thiếu chứng chỉ ngoại ngữ.

Thanh tra Bộ Nội vụ cho biết, có 2 lãnh đạo cấp phòng không có tài liệu thể hiện việc tuyển dụng theo quy định, 1 trường hợp quá tuổi bổ nhiệm lần đầu. Bộ KH-ĐT và Tổng cục Thống kê điều động, bổ nhiệm một số chức vụ lãnh đạo Văn phòng Đảng - Đoàn khi chưa có quyết định thành lập, quy định về cơ cấu tổ chức.

Về trình tự, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại còn xảy ra các sai sót tại Bộ KH-ĐT và các đơn vị trực thuộc. Theo đó, hồ sơ bổ nhiệm lại không có tài liệu thế hiện việc tổ chức Hội nghị tập thể công chức của phòng, ban nơi nhân sự bổ nhiệm lại công tác để lấy phiếu tín nhiệm. Bên cạnh đó, không có tài liệu riêng thể hiện việc thủ trưởng đơn vị trực tiếp sử dụng nhận xét, đánh giá, đề xuất bổ nhiệm lại hay không bổ nhiệm lại.

Thanh tra Bộ Nội vụ cũng phát hiện 1 đơn vị trực thuộc Bộ KH-ĐT, 4 đơn vị thuộc Tổng cục Thống kê có số lượng phó trưởng phòng và tương đương vượt quy định.

Thanh tra Bộ Nội vụ kiến nghị Bộ trưởng Bộ KH-ĐT chỉ đạo các đơn vị liên quan khắc phục những hạn chế, tồn tại mà kết luận thanh tra đã nêu. Đồng thời, kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến những tồn tại, hạn chế nêu trên để có hình thức xử lý phù hợp.

Đối với các trường hợp bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ trước ngày 28-12-2017 còn thiếu tiêu chuẩn về bồi dưỡng trình độ lý luận chính trị, quản lý hành chính nhà nước, bồi dưỡng nghiệp vụ, tin học, ngoại ngữ, hiện giữ ngạch cán sự và tương đương, Thanh tra Bộ Nội vụ kiến nghị Bộ KH-ĐT cử đi đào tạo, bồi dưỡng, bổ sung, hoàn thiện trong năm 2019.

Đối với 1 trường hợp quá tuổi bổ nhiệm lần đầu, cơ quan thanh tra kiến nghị Bộ KH-ĐT chỉ đạo Tổng cục Thống kê đánh giá năng lực, phẩm chất chính trị, đạo đức, uy tín, đánh giá việc xếp loại hằng năm để xem xét, quyết định. 

                                                                         Theo Minh Chiến/ Người Lao động

Bạn đang đọc bài viết Phát hiện 4 bài thi tuyển công chức ở Bộ KH-ĐT bị sửa điểm, thay đổi kết quả tại chuyên mục Tin tức của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: [email protected], hotline: 086 508 6899