Năm 2020: Vượt thu tối thiểu 5% dự toán, nợ thuế không quá 5% tổng thu ngân sách

13/01/2020, 11:33

TCDN - Đây là nhiệm vụ Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đã giao cho ngành Thuế tại Hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác năm 2019 và triển khai các giải pháp thực hiện nhiệm vụ công tác thuế năm 2020 ngày 13/1.

IMG_7331

Đánh giá lại toàn bộ các nguồn thu trên từng địa bàn

Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Cao Anh Tuấn cho biết, năm 2019 thu ngân sách đạt 1.275.868 tỷ đồng, bằng 109,2% dự toán (tương ứng vượt 107.768 tỷ đồng), tăng 11,1% so với thực hiện năm 2018. Trong đó thu dầu thô đạt 56.233 tỷ đồng, bằng 126,1% dự toán (tương ứng vượt 11.633 tỷ đồng). Thu nội địa đạt 1.219.635 tỷ đồng, bằng 108,6% dự toán (tương ứng vượt 96.135 tỷ đồng), tăng 12,7% so với thực hiện năm 2018. Số thu nội địa không kể tiền sử dụng đất, cổ tức và lợi nhuận còn lại, xổ số và thu chênh lệch thu chi ngân hàng nhà nước đạt 953.338 tỷ đồng, bằng 100,9% dự toán, tăng 14,6% so với thực hiện năm 2018. 

Về thanh tra, kiểm tra thuế, năm 2019 toàn hệ thống thuế đã thực hiện được 96.243 cuộc thanh tra, kiểm tra, đạt 109,7% kế hoạch; bằng 100,3% so với cùng kỳ năm 2018; kiểm tra được 517.554 hồ sơ tại trụ sở cơ quan thuế. Tổng số kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra đạt 64.524,8 tỷ đồng, bằng 103,7% so với cùng kỳ 2018. Tổng số tiền thuế nộp vào ngân sách là 13.812 tỷ đồng, đạt 73% số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra.

Với mục tiêu kéo giảm nợ thuế về mức thấp nhất, cơ quan thuế đã thực hiện quyết liệt các biện pháp đôn đốc thu nợ và đã thu được 35.200 tỷ đồng tiền thuế nợ, bằng 90,8% nợ đến 90 ngày và trên 90 ngày tại thời điểm 31/12/2018. Tổng số tiền thuế nợ đến 31/12/2019 là 80.830 tỷ đồng. Trong đó, tiền thuế nợ đến 90 ngày và trên 90 ngày (có khả năng thu) là 40.602 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 50,2% tổng số tiền thuế nợ; tiền thuế nợ không còn khả năng thu hồi là 40.228 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 49,8% tổng tiền thuế nợ.

Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Cao Anh Tuấn phát biểu

Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Cao Anh Tuấn phát biểu

Để đạt được kết quả trên, Tổng cục Thuế đã tiến đánh giá lại toàn bộ các nguồn thu trên từng địa bàn, theo từng khoản thu, sắc thuế, qua đó chỉ đạo các cục thuế thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật trong chỉ đạo, điều hành, quản lý thu ngân sách, tập trung triển khai đầy đủ các giải pháp theo chỉ đạo của Bộ Tài chính và phát động các phong trào thi đua, phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán thu NSNN được giao ngay từ những ngày đầu năm.

Tổng cục Thuế đã ban hành quyết định giao chỉ tiêu phấn đấu thu NSNN năm 2019 trong nội bộ ngành. Ban hành quyết định giao nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra đối với 19% số doanh nghiệp đang quản lý cho các cục thuế; giao chỉ tiêu thu nợ thuế cho các cục thuế là giảm số tiền nợ thuế xuống dưới 5% số thu NSNN năm 2019, thu tối thiểu 80% số tiền nợ thuế có khả năng thu tại thời điểm 31/12/2018 chuyển sang.

Về giám sát tiến độ thu ngân sách cũng như tình hình thu hồi nợ thuế, Tổng cục Thuế đã thành lập Ban chỉ đạo chống thất thu và thu hồi nợ đọng thuế tại Tổng cục Thuế. Ban chỉ đạo đã làm việc với một số cục thuế trọng điểm, có số nợ thuế tăng để chỉ đạo quyết liệt các biện pháp chống thất thu, đôn đốc thu nợ và cưỡng nợ thuế theo đúng qui định của Luật Quản lý thuế.

Định kỳ hàng tháng, ban chỉ đạo tổ chức theo dõi sát tiến độ thực hiện dự toán thu ngân sách của từng địa bàn, trong đó đặc biệt lưu ý đối với 16 địa phương trọng điểm, thực hiện phân tích đánh giá cụ thể tình hình thu ngân sách của từng nguồn thu, qua đó kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc của các địa phương trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ thu để xử lý, tháo gỡ kịp thời, đôn đốc thu đầy đủ các khoản thu vào NSNN.

Cũng thông qua việc theo dõi, giám sát tình hình thu của các cục thuế, Tổng cục Thuế đã dự báo sát diễn biến tình hình thu tại từng địa phương theo từng khoản thu, sắc thuế. Thực hiện tổng hợp danh sách các đơn vị có tiến độ thực hiện thu, tiến độ thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra thấp, tiến độ thu nợ chậm để chỉ đạo, đôn đốc thu kịp thời.

Theo ông Cao Anh Tuấn, năm 2020 toàn ngành Thuế sẽ tập trung, phấn đấu để hoàn thành vượt 3% nhiệm vụ thu ngân sách đã được Quốc hội, Chính phủ và Bộ Tài chính giao là 1.254.300 tỷ đồng. Đồng thời, tiếp tục triển khai Kế hoạch cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2016 – 2020; rà soát, tiếp tục thực hiện cải cách hành chính thuế theo yêu cầu của Nghị quyết của Chính phủ.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng phát biểu chỉ đạo hội nghị

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng phát biểu chỉ đạo hội nghị

Vượt tối thiểu 5% dự toán

Đánh giá những kết quả ngành Thuế đã đạt được trong năm 2019, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cho rằng, kết quả công tác của ngành Thuế trong năm 2019 có đóng góp quan trọng vào thành công chung của ngành Tài chính, đây là năm đầu tiên số thu nội địa từ “lõi” (trừ thu từ tiền sử dụng đất, cổ tức và lợi nhuận còn lại, xổ số và thu chênh lệch thu chi ngân hàng nhà nước) vượt dự toán được giao. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được năm 2019, công tác quản lý thuế có nơi có lúc còn tồn tại một số hạn chế cần khắc phục là:

Thứ nhất, vẫn còn tình trạng thất thu ngân sách tại một số nơi, lĩnh vực như khu vực kinh tế ngoài quốc doanh, dịch vụ kinh doanh ăn uống, nhà hàng, khách sạn, thương mại điện tử… Số nợ đọng thuế vẫn cao, tổng số tiền nợ đọng thế đến hết tháng 12/2019 là trên 80 nghìn tỷ đồng.

Thứ hai, công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong đội ngũ cán bộ công chức thuế một số nơi chưa thực sự nghiêm, vẫn còn tình trạng cán bộ công chức thuế vi phạm pháp luật, ảnh hưởng đến uy tín của ngành.

Thứ ba, tính trạng đơn thư, khiếu nại tố cáo kéo dài chưa được xử lý triệt để ngay tại Tổng cục Thuế và Cục Thuế địa phương.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết, năm 2020 là năm cuối cùng thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020, chuẩn bị và tạo đà cho kế hoạch 5 năm 2021-2025 và Chiến lược 10 năm 2021-2030, cũng là năm tổ chức nhiều sự kiện, kỷ niệm những ngày lễ lớn, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng vào năm 2021. Để hoàn thành toàn diện nhiệm vụ tài chính ngân sách năm 2020 và thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ 2016-2020, ngay sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết số 01 ngày 1/1/2020 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán NSNN năm 2020; Nghị quyết số 02 ngày 1/1/2020 về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh Quốc gia năm 2020, Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính đã ban hành Nghị quyết số 01-NQ/BCSĐ ngày 3/1/2020 về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tài chính NSNN năm 2020… Một số nhiệm vụ trọng tâm Tổng cục Thuế cần thực hiện trong năm 2020, đó là, thứ nhất, thực hiện tốt nhiệm vụ thu ngân sách được Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng giao, trong đó vượt tối thiểu 5% dự toán theo chỉ đạo của Thủ tướng. Trong 6 tháng đầu năm phải vượt trên 51% dự toán để tạo đà cả năm vượt trên 5%. Muốn như vậy ngay từ ngày đầu, tháng đầu năm 2020 phải thực hiện quyết liệt ngay. Theo đó, toàn ngành Thuế phải thực hiện nghiêm túc chấp hành các ý kiến lãnh đạo, chỉ đạo, các chủ trương, giải pháp, chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thủ tưởng và Bộ Tài chính.

Thứ hai, xây dựng và trình Bộ ban hành hệ thống văn bản hướng dẫn Luật Quản lý thuế, Nghị quyết xử lý nợ làm cơ sở để triển khai thực hiện chính sách thuế. Đồng thời, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai hóa đơn điện tử…

Tổng cục cần rà soát, điều chỉnh mức thuế khoán phù hợp với điều kiện kinh tế, xã hội của từng địa phương.  

Thứ ba, đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, chống thất thu thuế có hiệu quả đối với các hộ kinh doanh lớn, dịch vụ ăn uống, khách sạn, nhà hàng, giao dịch thương mại điện tử, giao dịch liên kết. Theo dự báo, năm 2020, hoạt động thương mại điện tử sẽ phát triển mạnh mẽ, Tổng cục Thuế cần phối hợp tốt với các cấp, ngành liên quan để quản lý.

Đối với việc hoàn thuế giá trị gia tăng, phát hiện, xử lý kịp thời cấc trường hợp hoàn thuế giá trị gia tăng sai quy định.

Riêng công tác đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế, cần thực hiện có hiệu quả các biện pháp, đảm bảo đến cuối năm 2020 số nợ thuế không quá 5% tổng thu ngân sách nhà nước theo đúng Nghị quyết 01/NQ-CP.

Thứ ba, về cải cách thủ tục hành chính thuế, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, Tổng cục Thuế cần tiếp tục nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin về thuế. Lãnh đạo Tổng cục phải trực tiếp kiểm tra, giám sát xem hệ thống đã thực sự vận hành hiệu quả, hoàn chỉnh, đáp ứng yếu cầu phát triển.

Thứ tư, tổ chức sắp xếp cán bộ, đảm bảo bộ máy hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Năm 2020, Bộ giao nhiệm vụ Tổng cục Thuế phải giảm sâu số lượng cán bộ, công chức để đảm bảo mục tiêu đến năm 2021, toàn ngành giảm 10% biên chế.

Trong quý 1/2020 hoàn thành hợp nhất các chi cục thuế thành Chi cục Thuế khu vực, tránh ảnh hưởng đến Đại hội Đảng.

Thứ năm, công tác thông tin, tuyên truyền phổ biến pháp luật về thuế, cần đổi mới, đẩy mạnh hơn nữa. Cụ thể, các chính sách, pháp luật về thuế thay đổi thường xuyên, lãnh đạo Tổng cục, các đơn vị trực thuộc Tổng cục chủ động tuyên truyền, phổ biến. Qua đó, thay đổi nhận thức của người nộp thuế, tránh rủi ro, sai phạm.

Nguyễn Diệp
Bạn đang đọc bài viết Năm 2020: Vượt thu tối thiểu 5% dự toán, nợ thuế không quá 5% tổng thu ngân sách tại chuyên mục Ý kiến của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác:

email: tapchitaichinhdoanhnghiep@gmail.com, hotline: 086 508 6899

Tin liên quan

4
17
'Ngành Thuế đã cải cách toàn diện trong 2019'

"Ngành Thuế đã cải cách toàn diện trong 2019"

Những năm qua, ngành Thuế đã liên tục chuyển động, cải cách để thay đổi diện mạo, hướng tới hiện đại, chuyên nghiệp và thân thiện với người nộp thuế. Sự đổi mới của ngành đã chính thức được ghi nhận một cách tích cực, không chỉ bởi các tổ chức quốc tế mà còn ở chính cộng đồng doanh nghiệp trong nước.
Ghi nhận kết quả cải cách hiện đại hoá ngành Thuế

Ghi nhận kết quả cải cách hiện đại hoá ngành Thuế

Trong thời gian gần đây, ngành Thuế triển khai một loạt giải pháp cải cách, hiện đại hóa, góp phần tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp, giảm thời gian thực hiện các thủ tục hành chính và tạo điều kiện thuận lợi để người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ về thuế.
Tạp chí Doanh nghiệp
Tạp chí tài chính Doanh nghiệp
Tạp chí tài chính Doanh nghiệp
Tạp chí tài chính Doanh nghiệp
Tạp chí tài chính Doanh nghiệp

Tạp chí tài chính Doanh nghiệp