Doanh thu Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam giảm 44% trong 2023