Sửa đổi quy định về hóa đơn, chứng từ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp