Không để xảy ra tình trạng cài cắm lợi ích nhóm, tiêu cực, tham nhũng trong xây dựng luật